Media journalism in English

Yerevan

Yerevan is the capital and largest city of Armenia as well as one of the world's oldest cities. Situated along the Hrazdan River, Yerevan is the administrative, cultural, and industrial center of the country. It has been the capital since 1918. Armenia's population is more than 2 million, but down from the 3 million. Yerevan has a population more than 1 million. Yerevan has a lot of museums, for example, Hovhannes Tumanyan's museum, Parajianov's museum etc. I must say that Narine Tukhikyan came Mkhitar Sebastatsi educomplex a few days ago. Narine Tukhikyan is director of Hovhannes Tumanyan museum. She told us many things about the museum, and I have radio report about it. Yerevan has a lot of parks too. Lovers’ park, Park after Komitas or Park after Martiros Saryan. Yerevan is rich in museums, banks, parks etc.In classroom• Ես գրում եմ նամակ ամեն օր:

I write a letter every day.

I don't write a letter every day.

Do you write a letter every day?

• Ես գրեցի մի նամակ երեկ:

I wrote a letter yesterday.

I didn't write a letter yesterday.

Did you write a letter yesterday?

• Ես կգրեմ մի նամակ վաղը:

I will write a letter tomorrow.

I won't write a letter tomorrow.

Will you write a letter tomorrow?

• Հիմա ես գրում եմ մի նամակ:

Now I'm writing a letter.

I am not writing a letter now.

Are you writing a letter now?

• Ես գրում էի մի նամակ, երբ մայրս ներս մտավ:

I was writing a letter when Mother come in.

I was not writing a letter when Mother came in.

Were you writing a letter when Mother came in?

• Ես գրելիս կլինեմ եեկոյան ժամը 7:00-ին:

I will be writing a letter PM.

I won't be writing a letter PM.

Will you be writing a letter PM?

• Ես արդեն գրել եմ մի նամակ:

I have already written a letter.

I haven't already written a letter.

Have I already written a letter?

Past Perfect

• Նա ասաց, որ գրել է մի նամակ:

He said that had written a letter.

He doesn't say, that had written a letter.

Does he say, that had written a letter?

• Նա ասաց, որ կգրի մի նամակ:

He said, that he would write a letter.

He doesn't say, that he would write a letter.

Does he say, that he would write a letter?Homework


• Ես թարգմանում եմ մի տեքստ ամեն օր: 

I translate a text every day. 

I don't translate a text every day. 

Do you translate a text every day? 

• Ես թարգմանեցի մի տեքստ երեկ: 

I translated a text yesterday. 

I didn't translate a text yesterday. 

Did you translate a text yesterday? 

• Ես կթարգմանեմ մի տեքստ վաղը: 

I will translate a text tomorrow. 

I will not translate a text tomorrow. 

Will you translate a text tomorrow? 

• Հիմա ես թարգմանում եմ մի տեքստ: 

Now I am translating a text. 

Now I'm not translating a text. 

Are you translating a text now? 

• Ես թարգմանում էի մի տեքստ, երբ մայրս ներս մտավ: 

I was translating a text when Mother came in. 

I wasn't translating a text when Mother came in. 

Were you translating a text, when Mother came in? 

• Ես թարգմանելիս կլինեմ մի տեքստ երեկոյան ժամը 7:00-ին: 

I will be translating a text PM. 

Will be you translating a text PM? 

I will not translate a text PM. 

• Ես արդեն թարգմանել եմ մի տեքստ: 

I have already translated a text. 

Have you already translated a text? 

I haven't translated a text yet. 

• Նա ասաց, որ թարգմանել է մի տեքստ: 

He said, that he had translated a text. 

He said, that he had not translated a text. 

Did he say, that he had translated a text.? 

• Նա ասաց, որ կթարգմանի մի տեքստ: 

He said, that he would translate a text. 

He said, that he would not translate a text. 

Did he say, that he would translate a text? 
A Friend in Need is a Friend Indeed


I am in friendly terms with a lot of people but I can’t call them all my friends. To my mind, one can only have one or two close friends. When people become friends, they should have a lot of common things. They should have a common approach to a certain phenomenon in life. If a man is an extremely honest person, he can’t have a friend who is a scoundrel. First of all a real friend

Should be true and devoted. I hate selfish people. A true friend is reliable. He is a friend in need. This is very important because in our hard life we come across difficulties at every step and we need someone to understand us, to help us to overcome these difficulties. My close friend’s name is… I don’t have to try to make her (him) understand my own problems. Neither does she (he). I am always ready to share her (his) sorrow and help her. I am interested in her problems and she (he) is interested in mine.

We don’t choose our parents but we choose our friends. We choose friends according to our spiritual interests. And we develop our world outlook mainly by means of our everyday contacts with our friends. If I read an interesting book or see an interesting film, I am always glad to share my impressions with my close friend. So is she (he). In this way, we enrich each other.

-Can you give us an example from your real life which will show your friend’s devotion to you?

-Sure, Last year I fell ill and had to miss several lessons. My friend came to our place and brought me his notes which helped me much and I didn’t fall behind in my studies. 


Կարիքի մեջ ընկերը իսկական ընկեր է

Ընկերական առումով ես մոտ եմ շատ մարդկանց, բայց բոլորին չէ, որ կարող եմ ընկեր կոչել: Իմ կարծիքով մեկը կարող է ունենալ մեկ կամ երկու մտերիմ ընկեր: Երբ մարդիկ դառնում են ընկերներ, նրանք պետք է ունենան հասարակ բան: Նրանք կյանքում պետք է ունենան հասարակ մոտեցում որոշակի երևույթներին: Եթե մի մարդ չափաանցազնիվ մարդ է, նա չի կարող ունենալ ընկեր, ով սրիկա է: Ամենաառաջինը իսկական ընկեր:

Պետք է լինի ճիշտ և նվիրված: Ես ատում եմ ինքնահավան մարդկանց: Ճիշտ ընկերը հուսալի է: Նա ընկեր է, ով պետք է: Սա շատ կարևոր է, քանի որ մեր դժվար կյանքում մենք ամեն քայլափոխին հանդիպում ենք դժվարությունների և պետք է լինի մեկը, ով կհասկանա մեզ և կօգնի հաղթահարել դժվարությունները: Իմ մտրիմ ընկերոջ անունը ... է: Ես չունեմ փորձելու նրան, հասկանալու իմ անձնական խնդիրները: Եվ ոչ միայն նա: Ես միշտ պատրաստ եմ կիսել նրա վիշտը և օգնել նրան: Ես հետաքրքրվում էի նրա խնդիրներով, և նա հետաքրքրվում էր իմ խնդիրներով:

Մենք չենք ընտրում մեր ծնողներին, բայց ընտրում ենք մեր ընկերներին: Մենք ընտրում ենք ընկերներ ըստ մեր հոգևոր հետաքրքրության: Մենք հիմնականում զարգացնում ենք մեր աշխարհայացքը ընկերների հետ շփման միջոցով: Եթե ես կարդում եմ հետաքրքիր գիրք կամ դիտում եմ հետաքրքիր ֆիլմ, ես միշտ ուրախ եմ կիսվելու իմ տպավորությունները իմ հավատարիմ ընկերոջ հետ: Այսպես է նաև նա: Այս ճանապարհով հարստացնում ենք իրար:

-Կարող ես տալ մեզ մի օրինակ քո իրական կյանքից, որը ցույց կտա ձեր ընկերոջ նվիրվածությունը ձեզ:

- Վստահ, անցած տարի հիվանդացել էի և ստպված էի բաց թողնել մի քանի դաս: Իմ ընկերը եկավ ինձ մոտ և բերեց իր նշումները, որոնք ինձ շատ են օգնել, ես իմ դասերից հետ չընկա:
My close friends

I have a lot of friends but close friends are 3-4. They are lovely and friendly. Suzy is the name of one of them. Suzy is the best of them because she understands me best of all. I tell her my secrets. She tries to give me good advice, and we can have a pleasant for a long time. Suzy was my classmate in Grade 1 but she went to another school, and I continued to study at "Mkhitar Sebastatsi" Educomplex. Suzy lives nearby. She is my neighbor. Very often we meet each other. My second close friend is Astgh. She is a good girl too. We spend most of our time together because she lives next door to us. I am very happy to have such good friends.Traveling


"Mkhitar Sebastatsi" Educomplex differs from all other schools in Armenia. All the students here begin going on educational trips from Grade one and continue it until Grade 12. By going on educational trips, we learn a lot of things about our country. I have been to the following regions in Armenia: Lori, Gegharkunik, Aragatsotn etc. I have climbed Mountains Aragats and Ara. We have learned a lot about our historical monuments. I have also traveled with my parents. We usually travel by car about Armenia. Last summer we went to Lake Sevan and stayed there for 3-4 days. My brother's family joined us and we had a very good time there. The air is very fresh, and the whole area around Sevan is very interesting. I like to explore the stony land around Sevan. It may be dangerous but I like adventures too. I especially liked the sound of waves in the evening. After staying 3 days in Sevan we went to Dilijan which is a resort town and one of the most beautiful places in Armenia. Dilijan is surrounded by forests of fir-trees.Իմ դպրոցը

Ես սովորում եմ <<Մխիթար Սեբաստացի կրթահամլիր>>ի ավագ դպրոցում: Ես իններորդ դասարան եմ։ Դպրոցի միջավայրն ազատ է, դասասենյակները թափանցիկ են: Աշակերտները և դասվանդողները իրար նկատմամբ հարգալից են: Կրթահամալիրի նախագծերը շատ հետաքրքիր են։ Նախագծերը փորձում են ակտիվացնել երեխաներին։ Դպրոցը սովորողին հնարավորություն է տալիս, որոշելու իր մասնագիտությունը։ Ընտրության գործունեություն առարկայի միջոցով աշակերտները գտնում են իրենց հետաքրքրությունները։ Ճամփորդությունների միջոցով սովորողները սկսում են ավելի լավ ճանաչել միմյանց և ավելի մտերմանալ։ Աշակերտները սովորում են ժողովրդական պարեր, որոնք շատ կարևոր են հայերի համար:
My school

I study at "Mkhitar Sebastatsi" Educomplex High School. I’m in Grade 9. The school environment is modern and transparent. The walls in the classrooms are transparent. Students and teachers are respectful to each other. We are having a media education which is project based. Our educational projects are very interesting. Projects make children active. Our school gives the children a chance for self-expression and they find their favorite occupation for their future. The students study with their individual curriculum. They can select three subjects and have more lessons in it. We travel a lot. Students get to know one another and Armenia better by traveling together. Students learn folk dances at the dancing lessons. That is important for Armenians.
  • Did you come to school during the winter educational camp? 


Yes, I came to school during the winter educational camp, because during the camp we prepared for the examinations. The camp was very useful for me and I was very happy that I attended the camp.
  • Was the winter educational camp interesting to you? 
The winter educational camp was interesting for me because time went by very quickly and I didn't feel that. In camp, we did everything: played snowballs and computer games. We played English language games and it was very useful.

  • How did you take part in the EduDigitech and Scientific Technical Review? 

I sent two applications. My application was for the "educational blog and textbook" category and the other application was in the Power Point program. It was about the Mathematician Grigori Perelman.


No comments:

Post a Comment